The Gazza power plant of Eusebio Energia

Information: